WAŻNE I CIEKAWE

ZAPRASZAMY

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach zaprasza na organizowane każdego miesiąca w drugą niedzielę spotkania, które odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach o godz. 11.

Spotkania te, trwające zwykle około 2-3 godzin, służą wszelkim kwestiom organizacyjnym, są także miejscem szkoleń, a także dyskusji. Spotkania są ponadto okazją do redystrybucji koniecznych dla prawidłowej gospodarki pasiecznej lekarstw, pozwalają dokonywać także wielu wspólnych i przynoszących oszczędności działań w zakresie np. ubezpieczenia pasiek.

Dyskusje, prelekcje, a także wypowiedzi na najbardziej aktualne w danym miesiącu zagadnienia dotyczące prowadzenia pasiek pozwalają konfrontować wiedzę pozyskiwaną ze źródeł literaturowych z wiedzą najlepszych w naszym kole praktyków.

 

 ===============================================================

ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA

Informacja dla podmiotów produkujących żywność tradycyjną i wprowadzających ją do obrotu

 

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży żywności, w tym żywności tradycyjnej, mogą legalnie prowadzić działalność dopiero po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej i/lub zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością tradycyjną podlegają ogólnym zasadom prawa żywnościowego i jako podmioty działające na rynku spożywczym mają obowiązek złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z przepisami art. 61- 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wnioski są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.


Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4) i art. 104 ust. 1 w/w ustawy podmioty prowadzące

działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz w art. 63 podlegają karze pieniężnej, którą wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.


Produkcja żywności tradycyjnej jest objęta ogólnymi wymaganiami prawa żywnościowego obowiązującego podczas produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych. W szczególności przepisy te zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,

rozdz. 13, t. 34, str. 319)

 

Źródło:

 

http://www.pis.lodz.pl/brzeziny/pliki-do-pobrania-2015/category/3-higiena-zywnosci-zywienia-i-przedmiotow-uzytku

 

 ===================================================================

 

Jak wzbogacać bazę pożytkową.

LIPY - odmiany ułożone wg terminu kwitnienia

 

Lipa Moltkego - 3 dekada czerwca - zakwita tuż po lipie szerokolistnej kwitnie obficie przez 2 tygodnie. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 600 kg a pyłkowa 40 kg z 1 ha.

 

Lipa Lipińskiego - 1 dekada lipca - kwitnie obficie przez 2 tygodnie. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 350 kg a pyłkowa 5 kg z 1 ha. Odmiana idealna do zabudowy osiedlowej ze względu na dużą odporność na zanieczyszczenia.

 

Lipa krymska - 1 dekada lipca - kwitnie obficie przez 2 tygodnie. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 300 kg a pyłkowa 90 kg z 1 ha. Dobrze znosi dym i kurz a tym samym dobra do obsadzania ulic w miastach

 

Lipa kwietna - 2 dekada lipca - kwitnie obficie przez 2 tygodnie. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 250 kg a pyłkowa 85 kg z 1 ha. Rośnie bujnie zachowuje zieleń do samej jesieni kwitnie bardzo obficie. Zasługuje na jak najszersze rozpowrzechnienie w zadrzewieniach miejskich i pszczelarskich

 

Lipa japońska - 2 dekada lipca - kwitnie obficie przez 2 tygodnie. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 250 kg a pyłkowa 40 kg z 1 ha. Gatunek bardzo cenny ze względu na późne i obfite kwitnienie

 

Lipa wonna - Zakwita najpóźniej ze wszystkich lip, zwykle w połowie lipca. Jej kwitnienie trwa rekordowo długo bo 20 dni. Kwiaty licznie odwiedzane przez pszczoły. Wydajność miodowa 200 kg a pyłkowa 45 kg z 1 ha. Gatunek bardzo cenny ze względu na późne i obfite kwitnienie


(źródło miododajne.pl)


 zbiór zasad

Subskrybuj nasz newsletter