Rolniczy Handel Detaliczny - dla kogo ?

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY -

CO TO JEST I DLA KOGO ?Rzepak

 

Zgodnie z art.3 ust. 3. pkt 29b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rolniczy handel detaliczny jest to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.


W celu dokonania rejestracji działalności rolniczy handel detaliczny należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym miodu) lub żywności złożonej do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, w formie pisemnej, wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działalności.


Informacje, które powinien zawierać wniosek oraz ewentualne dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku określa art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, są to min:
•    imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy;
•    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;


Do ww. wniosku dołącza się min:
•    oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:
o    wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
o    wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
o    uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Mając na uwadzę powyższe, należy uznać iż pszczelarz prowadzący zarejestrowaną u PLW pasiekę, może zarejestrować działalność rolniczy handel detaliczny.


Ponadto jak wynika z przytoczonego powyżej art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, do rejestracji ww. działalności nie jest wymagany numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych.


Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny dostępne są materiały dotyczące rolniczego handlu detalicznego.

To informacje uzyskane w październiku 2018 r. w korespondencji z
Biurem Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
www.wetgiw.gov.pl


UWAGA - NOWOŚCI OD 1 STYCZNIA 2019 r. !!!


Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wprowadzają znaczące ułatwienia w produkcji i sprzedaży żywności przez rolników. Nowe przepisy umożliwiają sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek, a także wprowadzają zachęty podatkowe dla producentów rolnych przetwarzających i sprzedających produkty rolne.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez podmioty (np. prowadzące rolniczy handel detaliczny) prowadzące produkcję i sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały pracowników. Ustawa podwyższa kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. Po przekroczeniu tego limitu podatek dochodowy wynosi 2%.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały także szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten będzie obejmować województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Z kolei Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego, odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Zniesieniu ulega obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.  Ułatwione zostaje rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność są zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powyższe ułatwienie dotyczy w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.


Po dalsze informacje odsyłamny do stron Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe

Subskrybuj nasz newsletter