POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NADLEŚNICTWEM

                                                             

   Porozumienie o współpracy

    zawarte w dniu 18.01.2012 r. w Nadleśnictwie  Brzeziny   

    pomiędzy Skarbem

    Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy

    Państwowe Nadleśnictwem Brzeziny w Kaletniku, ul.

    Główna 3, 95-040 Koluszki reprezentowanym przez:

    Nadleśniczego - mgr inż. Piotra Błońskiego
                                        a:

Logo RKP                                                                                                                     


Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi, ul.Narutowicza 59,90-130 Łódź 
reprezentowanym przez: Prezesa Romualda Dąbrowskiego

 

 

§ 1
Celem porozumienia jest wzbogacenie środowiska leśnego poprzez udostępnianie
i stworzenie korzystnych warunków dla życia i bytowania pszczół na terenach Ieśnych
będących w zarządzie Nadleśnictwa Brzeziny, oraz promocja Leśnego Kompleksu
Promocyjnego Lasy Spalsko - Rogowskie.


§2
Nadleśnictwo na mocy niniejszego porozumienia i na wnioski pszczelarzy zobowiązuje się
do zawierania indywidualnych umów na usytuowanie pasiek pszczelarzom zrzeszonym
w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Brzezinach.


§3
Nadleśnictwo w najbliższym wznowieniu nakładu "Mapy LKP Lasy Spalsko - Rogowskie"
wyróżni na podstawie danych uzyskanych od Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach
lokalizację pasiek pszczelich na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo.
1. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do weryfikacji danych dostarczonych przez
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach i nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne błędy związane z lokalizacją lub dezaktualizacją otrzymanych danych.
2. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach w ramach niniejszego porozumienia
będzie umieszczać na produktach pszczelich logo Leśnego Kompleksu
Prornocyjneqo Lasy Spalsko Rogowskie jako wyróżnienie produktu
pochodzącego z terenu LKP Lasy Spalsko-Rogowskie.
3. Nadleśnictwo udostępnia znak graficzny logo LKP Lasy Spalsko - Rogowskie
w celu umożliwienia wykorzystania logo na etykietach produktów.
4. Niniejsze porozumienie może być wykorzystane do rejestracji miodu jako produktu
tradycyjnego.
5. Nadleśnictwo udziela zezwolenia na wykorzystywanie mapy LKP Lasy Spalsko -
Rogowskie do promocji miodu jako produktu tradycyjnego.

 

§4
Naniesienia ( wyróżnienia) o których mowa w § 3 Nadleśnictwo dokona nieodpłatnie.


§5
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.


§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.


§7
Integralną część porozumienia stanowi "Mapa LKP Lasy Spalsko - Rogowskie" z
zaznaczoną lokalizacją pasiek.


§8
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

 

Podpisali:
Prezes Zarządu                                                            Nadleśniczy
Wojewódzkiego Związku                                              Nadleśnictwa Brzeziny 
Pszczelarzy w Łodzi                                                     mgr inż. Piotr Błoński

Romuald Dąbrowski

Subskrybuj nasz newsletter