10 kroków do uzyskania prawa sprzedaży bezpośredniej

PROCEDURA
uzyskania prawa sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich takich, jak miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, propolis wykorzystywanych w celach spożywczych (na podstawie prawa obowiązującego w 2016 roku) obowiązująca właścicieli zarejestrowanych pasiek wprowadzajacych produkty pszczele do obrotu.
Sprzedaż bezpośednia - pracownia pszczelarska
KROK 1. Przygotowanie pracowni, sprzętu, opakowań oraz wyposażenia pracowni wg wymogów INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ. Uważam, że warto na tym etapie przedstawić do zaopiniowania plan technologiczny posiadanej pracowni lub planowanej do zrealizowania. Pozwala to uniknąć niespodzianek w przyszłości. Obowiązuje tu procedura jak do wydania decyzji (patrz p. 6). Pożądane jest zgromadzenie deklaracji i atestów dotyczących wyposażenia technologicznego pracowni pasiecznej (kontaktującego się bezpośrednio z miodem lub innym produktem pszczelim podczas całej procedury jego pozyskiwania), stosowanych opakowań (słoików, zakrętek), środków myjących i dezynfekcyjnych.

KROK 2. Zgłoszenie się do laboratorium diagnostycznego w celu wykonania badań na nosicielstwo Salmonelli i Shigelli. Koszt ok. 85-100 zł.
http://www.psselodz.pl/page/152,badanie-kalu-na-nosicielstwo---szczegolowe-informacje.html
http://www.diag.pl/Badanie-Kal-nosicielstwo-Salmonella-3-ozn.85+M58ec3bf4093.0.html

KROK 3. Udanie się do LEKARZA MEDYCYNY PRACY w celu wydania orzeczenia lekarskiego i wpisu do książeczki zdrowia. Koszt zależny od lekarza (ok. 50 zł).

KROK 4. Złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów i nadanie nr identyfikacyjnego - darmowe i na miejscu. Uwaga ! W przypadku małżeństw wymagany jest także podpis małżonka/małżonki na wniosku, że wyraża zgodę na taki wpis. Ta czynność nie dotyczy osób, które posiadają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny – wystarczy wówczas jego podanie.

KROK 5. Przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ wraz z opisowym projektem technologicznym – opisem podstawowych czynności technologicznych w pracowni i posiadanego wyposażenia.
Wniosek o wpis do rejestru zakładów powinien zawierać następujące elementy:
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

Do ww. wniosku dołącza się oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół.


KROK 6. Dokonanie wpłaty administracyjnej na konto Wydziału Finansowego URZĘDU MIASTA ŁODZI, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź (przykład dotyczy pszczelarzy z terenu powiatu brzezińskiego nadzorowanych przez POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w ŁODZI) za wydanie decyzji administracyjnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Koszt 10zł (w roku 2016).  Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 .
UWAGA: należy sprawdzić te dane, bo są związane z właściwym terenowo Powiatowym Lekarzem Weterynarii

KROK 7. Złożenie u POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII:
•    WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ  ORAZ PRZEPROWADZENIE KONTROLI ZGŁASZANEJ PRACOWNI (jeśli o taką kontrolę chcemy wnioskować) w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności
•    OPIS PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
•    DOWÓD OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ
•    KSEROKOPIA NR IDENTYFIKACYJNEGO ARiMR (numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, z późn. zm.) - w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, o ile taki numer posiada)
•    KSEROKOPIA ORZECZENIA LEKARSKIEGO I KSIĄŻECZKI ZDROWIA Z DOKONANYM WPISEM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY


KROK 8. Poddanie się kontroli INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (opcjonalnie)

KROK 9. ODBIÓR DECYZJI

KROK 10. Z CHWILĄ OTRZYMANIA POZYTYWNEJ DECYZJI UZYSKUJEMY PRAWO LEGALNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PSZCZELICH.

Opracował: (możliwie syntetycznie) Sławomir Podgajny, październik 2016 r.

Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Mała pracownia pszczelarska - przykład.
Subskrybuj nasz newsletter