Aktualności

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW PZP

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW PZP
Dodano: 24/11/2019

W dniach 21-22 listopada 2019 r. w miejscowości Wieniec Zdrój koło Włocławka obradował Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Po 12 latach nieudanych o to starań, stało się to, co dotychczas było niemożliwe.

Został uchwalony nowy Statut.


Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi reprezentowany był przez czwórkę delegatów, w tym przedstawiciela naszego Koła, Sławomira Podgajnego. Delegację zjazdową tworzyli ponadto Joanna Sadowska, Robert Zieliński, Dariusz Adler.


Obrady rozpoczęły się zgodnie z planem w pierwszym terminie. Frekwencja dopisała, bowiem w Zjeździe wzięło udział około 85 % uprawnionych.

Po początkowym zamieszaniu związanym z koniecznością zmiany porządku obrad, zgłoszonymi przez uczestników uwagami natury prawnej i formalnej, udało się dojść do prezentacji argumentów przemawiających za aktualizacją, zmianami i modernizacją Statutu. Osią debaty i rozważań były dwie koncepcje funkcjonowania Polskiego Związku Pszczelarskiego - z Radą Związku i bez Rady.

Zostały przedstawione argumenty, by statutowy organ przestał istnieć - jako część systemu dwuwładzy przy rozmywanej odpowiedzialności.

Podczas tej części obrad pojawił się głos zaprezentowany przez Komisję Rewizyjną PZP, by utrzymać funkcjonowanie PZP z Radą. Ze względu na to, że był to głos prezentujący trzecią wersję ewentualnego Statutu, do tego przedstawiany poza terminem przewidzianym dla wnoszenia wniosków (te terminy minęły wiele tygodni przez zwołaniem Zjazdu), w głosowaniu został odrzucony.


Po takim "oczyszczeniu przedpola" zostało przeprowadzone głosowanie już nad jedną wersją Statutu, czyli bez Rady Związku, z przeniesieniem jej kompetencji dla Walnego Zgromadzenia. Taka wersja zyskała aprobatę większości delegatów i stała się przedmiotem dalszego procedowania.

Polegało to na przedstawianiu i głosowaniu nad szeregiem zgłoszonych w prawidłowym terminie wniosków.

Była to dosyć długa część debaty, ale dzięki opiniom i rekomendacjom Komisji Statutowej przebiegła dosyć sprawnie.

Po pokonaniu tego formalnego maratonu delegaci dotarli do głównego głosowania, w którym konieczne było uzyskanie większość 2/3 głosów, by cierpliwie wypracowany kształt statutu mógł być przyjęty. Bez problemu zostało to uzyskane.

Tym samym Zjazd nie został zerwany i skutecznie dotarł do finału obrad, nad czym od strony formalnej i prawnej pieczę sprawowała zaangażowana kancelaria prawna.


Trzeba wspomnieć, że podczas obrad nie brakowało spięć. Nie brakowało wystąpień prowadzących do zamiaru zdelegalizowania zjazdu, ostrzegających przed możliwymi problemami rejesrtacyjnymi w KRS. Miejmy nadzieję, że nie został popełniony jakiś błąd, który mógłby zakłócić rejestrację nowego Statutu.


Warto w tej krótkiej relacji odnieść się do dyskusji, jaką przeprowadziliśmy w naszym Kole. W tej dyskusji optowaliśmy za pracą zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego we współpracy z Radą Związku jako organem doradczym, liczebnie zredukowanym do niedużego, ale fachowego kolegialnego ciała. Powoływaliśmy się na przykłady demokratycznie funkcjonujących formuł typu wójt - rada gminy, burmistrz - rada miasta. Wydaje się, że nasze widzenie spraw jak najbardziej jest słuszne. Nie mogło być jednak przedmiotem zjazdowych rozważań. Myśl nie została bowiem przekuta w formalny wniosek w terminach, które dawno temu minęły. Stała by też w sprzeczości z wypracowaną ideą, że wszelkie kompetencje dotychczasowej Rady przejmuje Walne Zgromadzenie. Czy jest tu sprzeczność ? Wydaje się, że nie. A to dlatego, że rytm pracy kilkudziesięcioosobowej Rady nie był inny, niż rytm i częstotliwość Walnych Zgromadzeń (będących najwłaściwszą reprezentacją organizacji). Istnienie Rady Związku jako organu władzy kłócąc się z formułą Walnych Zgromadzeń, jako władzy, doprowadziło do konfliktów i paraliżu zarządzania. W tej sytuacji rozwiązaniem stało się wykreślenie Rady jako organu statutowego.

Czy daje to jakąś szczególną swobodę Zarządowi PZP ? Zarząd PZP dalej jest wykonawcą woli wyrażanej przez delegatów podczas Walnych Zgromadzeń, jednak przestaje funkcjonować między młotem i kowadłem - gdy powstawały sprzeczności organów dwuwładzy.

Wydaje się zatem, że powrót do znanego już z historii stanu funkcjonowania PZP bez Rady Związku może być przywróceniem opierającego się na zasadach demokratycznych ładu, choć też i eksperymentem, który może prowadzić do wypracowania trzeciej drogi. Tej, o której rozmawialiśmy, a która z przyczyn formalnych nie mogła być przedmiotem rozważań Zjazdu.

Refleksje należy zatem podsumować tym, że Prezydent PZP, pan Tadeusz Dylon, choć Statut tworzyć będzie nowe okoliczności sprawowania zarządu, zamierza korzystać ze współpracy z prezesami wszystkich skupionych w PZP organizacji w ramach formuły konwentów. To ważna deklaracja, będąca dobrą zapowiedzią na przyszłość. Przyszłość jednak uzyska swoje podstawy, swoją konstytucję, po zarejestrowaniu nowego Statutu. To także wymaga czasu.


Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, mimo drobnych potknięć (np. z nagłośnieniem sali), przebiegł sprawnie. Wystarczyło czasu na kuluarowe rozmowy, przyjacielskie pogawędki, dyskusje o pszczelarstwie. Dość powiedzieć, że 22 listopada, tuż po śniadaniu, obiekt opuszczaliśmy. Nie były konieczne całonocne przepychanki i kłótnie. Oby w takiej zgodzie i przy klarownych celach toczyły się wszelkie tego typu obrady.



relacja, foto: Sławomir Podgajny



 


Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wieniec Zdrój '2019 Nadzwyczajny Walny Zjazd
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter